Voorwaarden voor onze shootevents, workshops en coaching

VOORWAARDEN VOOR ONZE SHOOTEVENTS | WORKSHOP | COACHING

§ 1. Algemeen

1.      Volgende bepalingen regelen de persoonlijke deelname aan workshops, coaching en events van Gunther Frans Photography (hierna omschreven als GFP).

2.      Als deelnemer worden aanzien fotografen, modellen, visagisten, stylisten en gelijk welke andere persoon die zich met toestemming van GFP op de set bevinden.

§ 2. Deelname

1.      Zowel de heen en terugreis, als de deelname gebeuren volledig voor eigen rekening. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden niet vergoed, tenzij er tussen partijen andere afspraken werden gemaakt.

2.      Iedere deelnemer moet ervoor zorgen om tijdig aanwezig te zijn op de locatie, zodat de aanvangstijd kan gerespecteerd worden.

3.      Gedurende de gehele tijdsduur van de workshop, event of coaching dient de deelnemer zich te houden aan de instructies van GFP of diens medewerkers.

§ 3. Inschrijving / annulatie

1.      Een inschrijving voor een workshop, event of coaching zal enkel gebeuren via het inschrijvingsformulier van de workshop, event of coaching op de website van GFP.

2.      Bij voorafgaande afzegging van de workshop of event door de ingeschreven deelnemer, om welke reden dan ook, bestaat geen enkele aanspraak op terugbetaling van de betaalde deelnameprijs door de deelnemer. GFP zal zich echter inspannen om een vervanger te vinden. Bij het niet opdagen van de deelnemer vervalt elke aanspraak tot een terugbetaling. De deelnemer is verantwoordelijk, ook bij een niet voorafbetaling om het resterende bedrag van deelname aan de workshop over te maken aan GFP bij een annulatie door de deelnemer zelf.

3.      Bij een annulatie van een (individuele) coaching door de deelnemer, om welke reden dan ook, zullen volgende deelnamebedragen worden vergoed:

a.      Annulatie tot 30 dagen van de coaching: 50%
b.      Annulatie tot 14 dagen van de coaching: 30%
c.       Annulatie tot 7 dagen van de coaching: 10%

Bij een annulatie binnen de 7 dagen van de coaching of bij niet verschijnen van de deelnemer is er geen enkele aanspraak tot terugbetaling van de deelnameprijs in de coaching.

§ 4. Gebruiksrechten

1.      De deelnemende modellen hebben het onherroepelijke recht, om de door de fotograaf op vrijwillige basis ter beschikking gestelde digitale beelden, voor persoonlijke doeleinden (sociale media, website, portfolio) onbegrensd in tijd te gebruiken.

2.      Voor zover op foto’s ook andere deelnemers en/of modellen zichtbaar zijn, is het aangewezen ervoor te zorgen dat de foto’s niet zonder toestemming van de daarop aanwezige personen openbaar gemaakt of verspreid worden. Overigens dient er in regel voor gezorgd te worden dat niet geaccrediteerde personen over het algemeen niet gefotografeerd worden.

§ 5. Het maken van foto’s en/of video’s

1.      GFP zal van de workshop, event of coaching naar eigen goeddunken foto- of videomateriaal kunnen maken waarop de deelnemers en/of modellen te zien zijn. De deelnemers en modellen verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.

2.      Elke deelnemer en/of model geeft GFP toestemming om het gemaakte foto- en/of videomateriaal te gebruiken voor documentatie of reclamedoeleinden en dit zowel op het internet of enige andere media. De toestemming is onherroepelijk en voor onbepaalde tijd. De toestemming geldt echter enkel voor zover de afgebeelde persoon door het openbaar maken ervan niet in diskrediet kan worden gebracht door een compromitterende pose of afbeelding.

§ 6. Aansprakelijkheid

1.      GFP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de deelnemer n.a.v. de heen- en terugreis of voor tijdens de workshop, event of coaching beschadigde of verloren gegane voorwerpen.

2.      Voor materiële schade is GFP alleen aansprakelijk als deze worden veroorzaakt door opzet of door nalatigheid van GFP of diens medewerkers.

3.      GFP is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of materiële schade, van gelijk welke aard, die bij deelnemers ontstaat als gevolg van opzet of door nalatigheid of wangedrag van andere deelnemers. Overigens zal GFP slechts aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door individuele deelnemers voor zover GFP of diens medewerkers medeschuld te verwijten is. GFP is in het bijzonder niet aansprakelijk als loutere organisator of eigenaar van de lokalen waarin de workshop, event of coaching zal plaatsvinden.

4.      GFP is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de individuele deelnemers en is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de professionele en karakteriele geschiktheid ervan.

5.      GFP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeoorloofde openbaarmaking, distributie of andere inbreuken op het auteursrecht gepleegd door individuele deelnemers of door middel van in het kader van fotoshoots of aan de andere kant genomen foto’s ten koste van de andere deelnemers of modellen.

6.      De bovenstaande uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met dwingende wettelijke voorschriften.

§ 7. Waarschuwing / uitsluiting

1.      De instructies of aanwijzingen van GFP of diens medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd. Wanneer een deelnemer de regels of de instructies en aanwijzingen niet naleeft kan er een waarschuwing volgen. Bij opeenvolgende inbreuken kan een uitsluiting van de workshop, event of coaching tot gevolg zijn.

2.      GFP behoudt zich het recht voor om deelnemers met aanhoudende- of grove overtreding zonder enige waarschuwing uit te sluiten van het vervolg van de workshop, event of coaching.

3.      Uitgesloten deelnemers blijven gehouden tot betaling van de volledig verschuldigde deelnameprijs. Uitsluiting geeft geen enkel recht op enige terugbetaling van deelnameprijs.

§ 8. Annulatie van de workshop, event of coaching

Bij annulatie van de workshop, event of coaching door GFP (wegens ziekte van GFP of onderbezetting ervan) zullen deelnemers het al betaalde gedeelte van de deelnameprijs onmiddellijk terugbetaald krijgen. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige andere vergoeding.

§ 9. Afsluitende bepalingen

1.      Afwijkende voorwaarden zullen geen deel uitmaken van de overeenkomst. Afwijkende bepalingen zijn enkel van toepassing voor zover zij met GFP uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden.

2.      Bij ongeldigheid van een van de hogergenoemde voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De partijen verbinden zich er dan toe om in dat geval vervangende voorzieningen te treffen.

3.      Bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie behoren toe aan de rechtbanken in het Arrondissement van Leuven.


Termes et conditions de participation à l'atelier et Coaching

 

Gunther Frans Photography

 

 1. Général

 

1.      Les dispositions qui suivent régissent la participation personnelle à des ateliers, d'encadrement et d'événements de Gunther Frans la photographie (ci-après décrit comme PTY).

2.      Être considéré comme un participant, modèles, photographes, stylistes et toute autre personne qui n'est avec le consentement de PTY sur le plateau.

 

2. Participation

 

1.      Le voyage aller et retour, que la participation se passer entièrement à votre compte. Les coûts en résultant ne sera pas remboursé sauf si d'autres arrangements ont été conclus entre les parties. 

2.      Chaque participant doit s'assurer ne sont pas en mesure d'être présent à l'emplacement, de sorte que l'heure de début peut être respecté. 

3.      Pendant toute la durée de l'atelier, l'événement ou l'entraînement, le participant de respecter les instructions de PTY ou ses employés. 

 

3. Adjudication / annulation

 

1.      Un appel d'offres pour un atelier, événement ou l'encadrement ne sera possible que par le formulaire d'inscription de l'atelier, l'événement ou l'encadrement sur le site web de PTY.

2.       En cas d'annulation de l'atelier ou d'un événement par le participant inscrit, pour quelque raison que ce soit, il n'y a aucun droit à un remboursement des frais d'inscription payés par le participant. GFP s'efforcera de trouver un remplaçant. Lors d'une non-présentation du participant toute réclamation d'un remboursement. Le participant est responsable, même dans le cas d'un pré-paiement pour le montant restant de la participation à l'atelier de GFP dans le cas d'une annulation par lui-même.

3.      Dans le cas d'une annulation d'un (individu) par le participant, pour quelque raison que ce soit, suivant la participation montants seront remboursés :

a.      En cas d'annulation au moins 30 jours de coaching : 50 %

b.      En cas d'annulation au moins 14 jours de coaching : 30 %

c.       En cas d'annulation au moins 7 jours de coaching : 10 %

Dans le cas d'une annulation dans les 7 jours de l'encadrement du participant ou cas de non-présentation, il n'y a aucun droit au remboursement des taux de participation à l'encadrement. 

 

 4. Droits d'utilisation

 

1.      Les modèles ont le droit irrévocable par le photographe images numériques disponibles sur une base volontaire, à des fins personnelles (médias sociaux, site web, portfolio) illimité dans le temps.

2.      En ce qui concerne les photos d'autres participants et modèles sont visibles, il convient de s'assurer que les photos sans l'autorisation des personnes présentes publiées ou diffusées. En outre, il est dans la commande devraient être prises pour s'assurer que les personnes non autorisées ne peuvent être photographiés.

 

5. Faire des photos et vidéos

 

1.      GFP sera composée de l'atelier, l'événement ou l'encadrement, à sa seule discrétion, photo ou vidéo à laquelle les participants et les modèles. Les participants et les modèles se déclarent expressément d'accord. 

2.      Chaque participant et l'autorisation d'utiliser le modèle photo donne PTY et/ou vidéo pour de la documentation ou des fins de publicité, à la fois sur l'internet ou tout autre support. Le consentement est irrévocable et pour une durée indéterminée. L'autorisation est, cependant, que dans la mesure où la personne représentée par le public ne sera pas déconsidérée par une pose ou de compromettre la photo. 

 

5. Responsabilité

 

1.      Afp ne peut être tenue responsable pour tout dommage subi par le participant à l'occasion de la voyage aller et retour, ou au cours de l'atelier, d'un événement ou d'encadrement des objets perdus ou endommagés.Pour

2.       Matériau, le dommage est PTY responsable que si ils sont causés intentionnellement ou par négligence de la part de GFP ou ses employés.

3.      GFP n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels, de quelque nature que pour les participants, qui découle d'une intention ou d'une négligence ou d'inconduite de la part des autres participants. PTY n'est responsable des dommages causés par les participants individuels dans la mesure où l'employé ou son PTY négligence contributive. GFP est notamment de ne pas être responsable en tant que simple organisateur ou le propriétaire des locaux dans lesquels l'atelier, d'un événement ou d'encadrement aura lieu. 

4.      GFP n'est pas responsable de la fiabilité de l'individu et, en particulier, de ne pas être tenu responsable de l'aptitude professionnelle et le caractère vide. 

5.      GFP n'est pas responsable de la divulgation non autorisée, de distribution ou d'autres violations du droit d'auteur commises par des participants individuels, ou par l'utilisation des pousses de photo ou sur le côté d'autres photos ont été prises au détriment des autres participants ou des modèles.

6.      Les exclusions ci-dessus ne sont applicables que pour autant qu'elles ne soient pas en conflit avec les exigences juridiques obligatoires.

 

7. Avertissement / Exclusion sociale

 

1.      Les instructions ou directives de PTY ou l'agent est le personnel doit toujours être suivie. Si un participant ne respecte pas les règles ou les lignes directrices, il ou elle vous demande un avertissement. Dans les violations successives peuvent une exclusion de l'atelier, d'un événement ou d'un accompagnement au résultat.

2.      GFP se réserve le droit d'apporter aux participants des infraction persistante ou grave sans aucun avertissement de la part du reste de l'atelier, d'un événement ou d'encadrement. 

3.      Les participants demeurent exclus ne peuvent être tenus responsables pour le paiement de l'intégralité des frais d'inscription à payer. L'exclusion n'aura droit à aucun remboursement des frais d'inscription. 

 

8. Annulation de l'atelier, d'un événement ou d'encadrement

 

En cas d'annulation de l'atelier, d'un événement ou d'accompagnement par GFP (en raison d'une maladie ou de sous-utilisation), les participants auront déjà payé une partie de la protéine GFP le taux de participation doit être remboursé en une seule fois. Les participants peuvent ne pas avoir droit à aucune autre indemnité. 

 

 9. Dispositions finales

 

1.      Termes et conditions divergentes ne fait pas partie de l'accord. Dispositions dérogatoires sont applicables que dans la mesure où la protéine GFP convenu expressément et par écrit. 

2.      À l'invalidité de l'une des conditions mentionnées ci-dessus, la validité des autres dispositions n'est pas touché. Les parties s'engagent dans ce cas des installations de remplacement. 

3.      Compétence pour tous les litiges résultant de la relation contractuelle appartient aux tribunaux de l'arrondissement de Louvain.

 

 

Terms and conditions for participation in the Workshop and Coaching

Gunther Frans Photography

 

 1. General

 

1.      The following provisions govern the personal participation in workshops, coaching and events of Gunther Frans Photography (hereinafter described as PTY).

2.      Be Considered as a participant, models, photographers, stylists and any other person who is with the consent of PTY on the set.

 

2. Participation

 

1.      Both the outward and return journey, as the participation happen entirely at your account. Any resulting costs will not be refunded unless other arrangements have been made between the parties. 

2.      Each participant must ensure are unable to be present at the location, so that the start time can be respected. 

3.      During the entire duration of the workshop, event or coaching, the participant to adhere to the instructions of PTY or its employees. 

 

3. Tender / Cancellation

 

1.      An invitation to tender for a workshop, event or coaching will only happen through the registration form of the workshop, event or coaching on the website of PTY.

2.       In the case of prior cancellation of the workshop or event by the registered participant, for whatever reason, there is no entitlement to a refund of the registration fee paid by the participant. GFP will endeavour to find a replacement. At a no-show of the participant any claim to a refund. The participant is responsible, even in the case of a non-pre-payment for the remaining amount of participation in the workshop to GFP in the event of a cancellation by himself.

3.      In the event of a cancellation of an (individual) by the participant, for whatever reason, following participation amounts will be reimbursed:

a.      If cancelled at least 30 days of coaching: 50%

b.      If cancelled at least 14 days of coaching: 30%

c.       If cancelled at least 7 days of coaching: 10%

In the event of a cancellation within 7 days of the coaching of the participant or case of no-shows, there is no entitlement to reimbursement of the participation rate in the coaching. 

 

 4. Rights of use

 

1.      The participating models have the irrevocable right by the photographer digital images made available on a voluntary basis, for personal purposes (social media, website, portfolio) unlimited in time.

2.      In so far as photos of other participants and models are visible, it is appropriate to ensure that the photos without the permission of the persons present published or disseminated. Moreover, there is in control should be taken to ensure that not accredited persons not be photographed.

 

5. Making photos and videos

 

1.      GFP will consist of the workshop, event or coaching, at its sole discretion, photo or video material to which the participants and models. The participants and models declare themselves to expressly agree. 

2.      Each participant and permission to use the photo model gives PTY and/or video material for documentation or advertising purposes, both on the internet or any other media. The consent is irrevocable and for an indefinite period. The consent shall, however, only in so far as the person depicted by the public will not be brought into disrepute by a compromising pose or picture. 

 

5. Liability

 

1.      GFP cannot be held liable for any damage suffered by the participant on the occasion of the outward and return journey, or during the workshop, event or coaching damaged or lost objects.For

2.       material, the damage is PTY liable only if they are caused intentionally or due to negligence on the part of GFP or his employees.

3.      GFP is not liable for any personal injury or property damage, of any nature for participants, which arises as a result of intent or by negligence or misconduct of other participants. PTY will only be liable for damage caused by individual participants in so far as PTY or his employee's contributory negligence. GFP is in particular not be responsible as mere organiser or owner of the premises in which the workshop, event or coaching will take place. 

4.      GFP is not responsible for the reliability of the individual participants and, in particular, not be liable for the professional and character idle suitability. 

5.      GFP is not responsible or liable for any unauthorised disclosure, distribution or other copyright infringements committed by individual participants, or through the use of photo shoots or on the additional side photos were taken at the expense of the other participants or models.

6.      The above exclusions are applicable only in so far as they do not conflict with mandatory legal requirements.

 

7. Warning / Exclusion

 

1.      The instructions or directions of PTY or the agent's personnel must always be followed. If a participant does not comply with the rules or the guidelines, he or she will prompt a warning. In successive violations can an exclusion of the workshop, event or coaching to result.

2.      GFP reserves the right to make participants with persistent or severe offence without any warning from the rest of the workshop, event or coaching. 

3.      Participants remain excluded shall be liable for payment of the full registration fee payable. The exclusion will not be entitled to any refund of registration fee. 

 

8. Cancellation of the workshop, event or coaching

 

In case of a cancellation of the workshop, event or coaching by GFP (because of sickness or under-utilisation of), participants will have already paid the GFP part of the participation rate has to be refunded at once. Participants may not be entitled to any other compensation. 

 

 9. Final provisions

 

1.      Deviating terms and conditions shall not form part of the agreement. Derogating provisions are applicable only to the extent that GFP agreed expressly and in writing. 

2.      At the invalidity of one of the conditions as mentioned above, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The parties undertake in that case replacement facilities. 

3.      Jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship belongs to the courts in the district of Leuven.