NEDERLANDS | FRANCAIS | ENGLISH

 

VOORWAARDEN VOOR ONZE SHOOTEVENTS | WORKSHOP | COACHING

§ 1. Algemeen

1.      Volgende bepalingen regelen de persoonlijke deelname aan workshops, coaching en events van Gunther Frans Photography (hierna omschreven als GFP).

2.      Als deelnemer worden aanzien fotografen, modellen, visagisten, stylisten en gelijk welke andere persoon die zich met toestemming van GFP op de set bevinden.

§ 2. Deelname

1.      Zowel de heen en terugreis, als de deelname gebeuren volledig voor eigen rekening. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden niet vergoed, tenzij er tussen partijen andere afspraken werden gemaakt.

2.      Iedere deelnemer moet ervoor zorgen om tijdig aanwezig te zijn op de locatie, zodat de aanvangstijd kan gerespecteerd worden.

3.      Gedurende de gehele tijdsduur van de workshop, event of coaching dient de deelnemer zich te houden aan de instructies van GFP of diens medewerkers.

§ 3. Inschrijving / annulatie

1.      Een inschrijving voor een workshop, event of coaching zal enkel gebeuren via het inschrijvingsformulier van de workshop, event of coaching op de website van GFP.

2.      Bij voorafgaande afzegging van de workshop of event door de ingeschreven deelnemer, om welke reden dan ook, bestaat geen enkele aanspraak op terugbetaling van de betaalde deelnameprijs door de deelnemer. GFP zal zich echter inspannen om een vervanger te vinden. Bij het niet opdagen van de deelnemer vervalt elke aanspraak tot een terugbetaling. De deelnemer is verantwoordelijk, ook bij een niet voorafbetaling om het resterende bedrag van deelname aan de workshop over te maken aan GFP bij een annulatie door de deelnemer zelf.

3.      Bij een annulatie van een (individuele) coaching door de deelnemer, om welke reden dan ook, zullen volgende deelnamebedragen worden vergoed:

a.      Annulatie tot 30 dagen van de coaching: 50%
b.      Annulatie tot 14 dagen van de coaching: 30%
c.       Annulatie tot 7 dagen van de coaching: 10%

Bij een annulatie binnen de 7 dagen van de coaching of bij niet verschijnen van de deelnemer is er geen enkele aanspraak tot terugbetaling van de deelnameprijs in de coaching.

§ 4. Gebruiksrechten

1.      De deelnemende modellen hebben het onherroepelijke recht, om de door de fotograaf op vrijwillige basis ter beschikking gestelde digitale beelden, voor persoonlijke doeleinden (sociale media, website, portfolio) onbegrensd in tijd te gebruiken.

2.      Voor zover op foto’s ook andere deelnemers en/of modellen zichtbaar zijn, is het aangewezen ervoor te zorgen dat de foto’s niet zonder toestemming van de daarop aanwezige personen openbaar gemaakt of verspreid worden. Overigens dient er in regel voor gezorgd te worden dat niet geaccrediteerde personen over het algemeen niet gefotografeerd worden.

§ 5. Het maken van foto’s en/of video’s

1.      GFP zal van de workshop, event of coaching naar eigen goeddunken foto- of videomateriaal kunnen maken waarop de deelnemers en/of modellen te zien zijn. De deelnemers en modellen verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.

2.      Elke deelnemer en/of model geeft GFP toestemming om het gemaakte foto- en/of videomateriaal te gebruiken voor documentatie of reclamedoeleinden en dit zowel op het internet of enige andere media. De toestemming is onherroepelijk en voor onbepaalde tijd. De toestemming geldt echter enkel voor zover de afgebeelde persoon door het openbaar maken ervan niet in diskrediet kan worden gebracht door een compromitterende pose of afbeelding.

§ 6. Aansprakelijkheid

1.      GFP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de deelnemer n.a.v. de heen- en terugreis of voor tijdens de workshop, event of coaching beschadigde of verloren gegane voorwerpen.

2.      Voor materiële schade is GFP alleen aansprakelijk als deze worden veroorzaakt door opzet of door nalatigheid van GFP of diens medewerkers.

3.      GFP is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of materiële schade, van gelijk welke aard, die bij deelnemers ontstaat als gevolg van opzet of door nalatigheid of wangedrag van andere deelnemers. Overigens zal GFP slechts aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door individuele deelnemers voor zover GFP of diens medewerkers medeschuld te verwijten is. GFP is in het bijzonder niet aansprakelijk als loutere organisator of eigenaar van de lokalen waarin de workshop, event of coaching zal plaatsvinden.

4.      GFP is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de individuele deelnemers en is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de professionele en karakteriele geschiktheid ervan.

5.      GFP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeoorloofde openbaarmaking, distributie of andere inbreuken op het auteursrecht gepleegd door individuele deelnemers of door middel van in het kader van fotoshoots of aan de andere kant genomen foto’s ten koste van de andere deelnemers of modellen.

6.      De bovenstaande uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met dwingende wettelijke voorschriften.

§ 7. Waarschuwing / uitsluiting

1.      De instructies of aanwijzingen van GFP of diens medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd. Wanneer een deelnemer de regels of de instructies en aanwijzingen niet naleeft kan er een waarschuwing volgen. Bij opeenvolgende inbreuken kan een uitsluiting van de workshop, event of coaching tot gevolg zijn.

2.      GFP behoudt zich het recht voor om deelnemers met aanhoudende- of grove overtreding zonder enige waarschuwing uit te sluiten van het vervolg van de workshop, event of coaching.

3.      Uitgesloten deelnemers blijven gehouden tot betaling van de volledig verschuldigde deelnameprijs. Uitsluiting geeft geen enkel recht op enige terugbetaling van deelnameprijs.

§ 8. Annulatie van de workshop, event of coaching

Bij annulatie van de workshop, event of coaching door GFP (wegens ziekte van GFP of onderbezetting ervan) zullen deelnemers het al betaalde gedeelte van de deelnameprijs onmiddellijk terugbetaald krijgen. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige andere vergoeding.

§ 9. Afsluitende bepalingen

1.      Afwijkende voorwaarden zullen geen deel uitmaken van de overeenkomst. Afwijkende bepalingen zijn enkel van toepassing voor zover zij met GFP uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden.

2.      Bij ongeldigheid van een van de hogergenoemde voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De partijen verbinden zich er dan toe om in dat geval vervangende voorzieningen te treffen.

3.      Bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie behoren toe aan de rechtbanken in het Arrondissement van Leuven.